بسمه تعالی

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان

به اطلاع می رساند ارزشیابی اساتید (خودارزیابی ، مدیرگروه از اساتید و ارزشیابی دانشجویان از اساتید ) در مقطع علوم پایه در پایان هر ترم ( قبل از شروع امتحانات پایان ترم ) فقط به صورت آنلاین و از طریق سامانه وب سایت سما قابل اجرا می باشد . با توجه به اهمیت بحث نظارت و ارزشیابی بر اساس مصوبه شورای آموزشی وزارت بهداشت بدیهی است در صورت عدم ارزشیابی از سوی اساتید و دانشجویان ، مسئولیت آن بعهده اساتید و دانشجویان بوده و وب سایت  ورود اساتید و دانشجویان به صورت اتوماتیک غیر فعال خواهد گردید و بنابراین :  

1) اساتید :

*قادر به ثبت نمرات  و اعمال تجدید نظر در نمرات دانشجویان نخواهند بود.

* قادر به مشاهده دروس نیمسال نخواهند بود.

* قادر به تهیه لیست حضور غیاب ترم آتی و ..... نخواهند بود.

 

2) دانشجویان:

*قادر به رویت و چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات نخواهند بود .

*قادر به مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر در نمرات( بمدت 3 روز یا 72 ساعت از زمان ثبت نمره موقت  توسط استاد) نخواهند بود .

* قادر به انتخاب واحد در نیمسال بعد نخواهند بود.

 

نکته :

* مهلت ارزشیابی پایان هر ترم به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

* حضور دانشجویان در جلسه امتحان منوط به ارایه کارت آزمون می باشد. و از ورود افراد به جلسه امتحان بدون کارت آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد .

* ارزشیابی آنلاین اساتید محدودیت مکانی  و زمانی ندارد.

 

جدول زما نبندی ارزشیابی اساتید و دانشجویان

ردیف

عنوان

شروع ارزشیابی

خاتمه ارزشیابی

1

اساتید

یک هفته قبل از شروع امتحانات

اعلام نمره امتحان دانشجویان

2

دانشجویان

یک هفته قبل از شروع امتحانات

2 روز قبل از اولین امتحان